De effecten van loonadministratie op activa en aansprakelijkheid

Het volgen van algemene boekhoudkundige principes is essentieel voor het managen van uw onderneming. Het bijhouden van een balans van uw activa en passiva, het bijhouden van uw cashflow met een resultatenrekening en lopende uitgaven zoals de loonlijst van uw bedrijf, zijn disciplines die u kunnen helpen de financiële gezondheid van uw bedrijf te begrijpen en hoe deze in de loop van de tijd verandert.

Balans

De balans van een onderneming is een lijst van de activa van het bedrijf en zijn schulden. Activa minus verplichtingen plus het eigen vermogen in de onderneming is gelijk aan het nettoresultaat van de onderneming. Activa kunnen onroerend goed, contanten op bankrekeningen en debiteuren omvatten. Verplichtingen kunnen schulden op korte en lange termijn omvatten, inclusief een bedrag dat is aangegroeid voor uitgaven die verschuldigd zijn maar die niet zijn betaald. Als onbetaalde uitgaven niet op een balans zouden worden opgenomen, zou de nettowaarde van het bedrijf kunstmatig worden opgedreven.

Overeenstemmend principe

Het boekhoudprincipe van matching helpt om de balans van een bedrijf in de loop van de tijd consistent te houden. Het matchingprincipe schrijft voor dat uitgaven die het bedrijf moet doen om inkomsten te genereren worden opgenomen in dezelfde periode waarin de omzet wordt geregistreerd. Het bedrijf trekt dus de loonkosten in mindering voor werknemers die tijdens het huidige fiscale jaar in dit boekjaar hebben gewerkt, ook al kunnen de werknemers in het volgende fiscale jaar een of meer salaris of een bonus ontvangen.

Opbouwprincipe

Het periodetoerekeningsbeginsel staat in voor uitgaven die zijn gedaan tijdens een bepaald fiscaal tijdvak, maar die zijn betaald nadat het boekjaar is geëindigd. Als een bedrijf bijvoorbeeld driemaandelijkse loonheffingen betaalt 10 dagen nadat het fiscale kwartaal is afgelopen, bouwt het de loonheffingskosten op in hetzelfde kwartaal waarin de werknemers de services hebben geleverd die de belasting hebben gegenereerd. De opbouw geeft aan dat de geldmiddelen van het bedrijf in het volgende fiscale kwartaal zullen worden verlaagd met het bedrag van de loonbelasting.

Payroll-kosten

Hoewel het niet altijd mogelijk is om de loonkosten tot de laatste cent te berekenen, helpt het opbouwen van de geschatte uitgave als een verplichting op de balans een nauwkeurige momentopname van het eigen vermogen van het bedrijf. Analisten kunnen de opgebouwde loonkosten van werknemers in loondienst en in dienst genomen schatten door saldotermendagen te verdelen over werknemers in loondienst en door het percentage onbetaalde provisies voor in dienst genomen werknemers te berekenen. Voor werknemers per uur kan een analist de opgebouwde salarisadministratie schatten door het aantal uren te vermenigvuldigen met het gemiddelde salaris voor werknemers in die functie.

Populaire Berichten